oßrodek psychoterapii i rozwoju osobistego

Terapia rodzin

Z terapii rodzinnej może skorzystać rodzina, która przeżywa kryzys lub boryka się z trudnościami, z którymi sama nie może sobie poradzić. Trudności te mogą być związane z chorobą ? psychiczną bądź somatyczną ? jednego z członków rodziny, a także z kryzysem, który może się pojawić podczas tzw. zmiany etapu życia, np. kryzys między rodzicami a nastolatkiem.
Pomagamy też małżeństwom i parom, które znalazły się w impasie.

Terapia rodzinna i małżeńska jest sytuacją dobrowolną i niezbędna jest w niej współpraca wszystkich zainteresowanych. Nie wyklucza to osób, które mają wątpliwości co do sensowności korzystania z terapii. Jednak pozytywne zmiany w rodzinie są możliwe wówczas, gdy istnieje zaangażowanie w pracę nad zmianą. W zależności od problemów, na spotkania mogą być zapraszani różni członkowie rodziny. Czasem mogą to być osobne sesje dla rodziców, osobne dla dzieci ? jest to uzgadniane z poszczególnymi osobami w rodzinie.

Terapia którą proponujemy opiera się na teorii i myśleniu systemowym. Oznacza to, że problemy, z jakimi zgłasza się do terapii rodzina będą rozpatrywane jako problemy całego ?systemu rodzinnego”. Będziemy pytać o to, jak dany problem wpływa na relacje pomiędzy poszczególnymi osobami w rodzinie i co można zrobić, by go rozwiązać. Jeśli w trakcie terapii pojawią się problemy, które wymagają innego podejścia (np. objawy depresyjne u jednego z członków rodziny wymagające leczenia farmakologicznego), wskażemy ośrodki czy osoby, do których należy się zgłosić w tej sprawie po pomoc.